Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej (zwany dalej również jako „Administrator”), ul. Zdzieszowicka 23, 47-150 Leśnica.
Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sp@lesnica.pl
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod.sp@lesnica.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, wypełnienia przez administratora danych obowiązków wynikających z konkretnych ustaw administracyjnych
– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z tych przepisów.
Odbiorcy danych
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych  lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy lub załatwienia sprawy administracyjnej – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zrealizowanie powyższych celów.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, wypełnienia przez administratora danych obowiązków wynikających z konkretnych ustaw administracyjnych
– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z tych przepisów.
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej, 47 - 150 Leśnica, ul. Zdzieszowicka 23. Nasze dane kontaktowe: sp@lesnica.pl

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:

• wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,

• wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np. danych o stanie zdrowia dziecka – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”,

• umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku dzieci,
w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych
w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

• okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres,
w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację,

• czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

• przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych
i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;

• innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.sp@lesnica.pl